15 ถนนนิวาศ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000
office@ssbr.go.th
044 612 408

9 สหวิทยาเขต

ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด สพม.32 ได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 9 สหวิทยาเขต

67 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด สพม.32 มีทั้งหมด 66 โรงเรียน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

นักเรียน 59,857 คน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 โรงเรียน ในภาคเรียนปัจจุบัน

บุคลากร 4,030 คน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดของ สพม.32

ผู้เกษียณอายุราชการ

จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ 10 ปี

แยกตามเพศและปีเกษียณ

ข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 โรงเรียน ในภาคเรียนปัจจุบันจากในระบบ DMC ของ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

ชาย 5,303 คน
หญิง 5,825 คน
รวม 11,128 คน

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

ชาย 5,018 คน
หญิง 5,646 คน
รวม 10,664 คน

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ชาย 4,922 คน
หญิง 5,756 คน
รวม 10,678 คน

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

ชาย 3,690 คน
หญิง 6,015 คน
รวม 9,705 คน

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

ชาย 3,188 คน
หญิง 5,738 คน
รวม 8,926 คน

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ชาย 3,003 คน
หญิง 5,396 คน
รวม 8,399 คน

ปวช. ชั้นปีที่ 1

ชาย 47 คน
หญิง 86 คน
รวม 133 คน

ปวช. ชั้นปีที่ 2

ชาย 45 คน
หญิง 92 คน
รวม 137 คน

ปวช. ชั้นปีที่ 3

ชาย 24 คน
หญิง 63 คน
รวม 87 คน